Presidente do Parlamento Nacional halo reunião ho Presidente da RepúblicaPresidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, halo reunião ho Presidente da República, Francisco Guterres Lu’Olo, iha Palácio Presidencial Ai-tarak Laran, iha loron 21 fulan fevereiro, tinan 2018.
Durante reunião ho Presidente da República, Presidente do Parlamento Nacional informa kona-ba serviço Parlamento Nacional ho estabelecimento Comissão Permanente hafoin Presidente da República dissolve Parlamento Nacional iha loron 26 fulan janeiro tinan 2018.
Iha ocasião ne’e, Presidente da República hussu ba Presidente do Parlamento Nacional atu apresenta relatório por escrito kona-ba situação Parlamento Nacional hafoin dissolve iha fulan kotuk.
Presidente do Parlamento Nacional hatete iha tempo badak Comissão Permanente sei halo reunião bainhira iha ona parecer jurídico ida kona-ba funcionamento Comissão Permanente nian.

1
Links Info Parlamentar Contactos

Governo de Timor-Leste

Rua : Formosa

CAVR Timor-Leste

Fax: (+670) 3323884

UNMIT Timor-Leste

Telp: (+670) 3339869, 3339870

UNDP Timor-Leste

Email: [email protected]

Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa

          [email protected]

Inter-Parliamentary Union

 

Portail pour le Développement Parlamentaire

ASG-PLP

AP-CPLP
GOPAC
AIPA